תנאי שימוש ותקנון

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן מיד עם תחילת השימוש באתר על כל המשתמע מכך ותכניו מעידה על הסכמתך המלאה ואישורך מראש לעמוד בתנאי שימוש אלו ובאחריותך המלאה לקרוא תנאי תקנון אלו לפני תחילת השימוש באתר bello. אי קריאת התקנון על ידך אינה פותרת אותך ממתן הסכמתך לתנאי התקנון אשר חלים עליך בכל מיקרה עם תחילת השימוש באתר.

 

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן מיועד גם לנשים.כל התכנים באתר לרבות מאמרים, פרסומים, דעות, כתבות, תרגומים וכיוצ"ב שיועמדו לרשות הגולשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות bello (כהגדרתה להלן) ובין אם הוא בבעלות צד ג, המאפשר לחברה זכות שימוש בו. bello דוגלת בחופש הביטוי אך גם על רמת ביטוי נאותה וחוקית. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:

 

תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו. תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך. תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. תכנים אשר אינם רלוונטים לפורום או לצ'ט בו הנך נמצא. Bello רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

 

זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט ו - bello  אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, bello לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל. bello לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.כל הזכויות על החומר המופיע באתר, לרבות יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, שמורות לBello.

 

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של bello בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של bello בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.Bello ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים.

 

זכור: מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית התלוי בעובדותיו של כל מקרה ומקרה. כאמור לעיל, bello אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ולתוצאותיהן. השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת bello ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי  bello בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש, איפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.כל התכנים והפרטים המתפרסמים ב bello מוגש כשירות לציבור, ואין לראות בו מלצה/המלצה להתקשרות/המלצה לשימוש מטעם מפעילי האתר על מטפל כלשהו איש מקצוע /מכון /כל עסק מפרסם לרבות כתבות ומידע המופיעים באתר bello האחריות המלאה חלה על המשתמש בלבד וללא כל קשר למפעילי ולבעלי אתר bello.

 

bello רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי bello בקשר לכך. bello אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשב. נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל  bello או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, bello  לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

 

bello תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתרBello . במקרה זה רשאית  bello למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

 

bello רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. bello רשאית להפסיק כל מבצע/פרסום שמתפרסם באתר לפי שיקול דעתה ללא התראה מראש. ל bello  הזכות המלאה לשנות תנאי מבצעים/מחירים תנאי התקשרות/מידע פירסומי /הטבות /הטבות שניתנו מטעמה למפרסמים ושאר מידע המתפרסמים מטעמה וללא התחייבות להודיע מראש על כך וללא אפשרות לתבוע את bello על כך בשום מיקרה. אין  bello מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר bello אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, bello לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

 

קבלת דבר פירסום והודעות: בהתאם לתיקון מספר 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ'ב-1982, סעיף 30א. (להלן: ‘החוק'), הנני מאשר/ת בזה, ל bello.co.il (להלן: ‘המפרסם') לשלוח אליי ו/או אל מי מטעמי, באמצעות הודעה אלקטרונית ו/או הודעת מסר קצר ו/או מערכת חיוג אוטומטית ו/או פקסימיליה ו/או כל אמצעי נוסף ו/או אחר בהתאם לשיקול דעתו של המפרסם, מעת לעת, דבר פרסומת כהגדרתו בחוק. ידוע לי, כי בכל עת, במידה וארצה לחדול מלקבל דברי פרסומת ו/או הודעות אלקטרוניות מטעם המפרסם, הנני רשאי/ת לעשות זאת באמצעות הודעה בכתב לפקס מספר 0774447945 וגם במייל ל info@bello.co.il תוך ציון בקשה להסרה ו/או באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית עם המילה 'סירוב' בנושא אל‎: מובהר לי כי פרטיי ייגרעו ממערכת המפרסם בתוך 14 ימי עסקים מקבלת ההודעה על סירובי כאמור.

 

כל נרשם לאתר מאשר כי ידוע לו שהופעת כרטיס העסק שלו במנוע החיפוש של bello מצרף אותו אל "מועדון החברים של bello" וכחלק מהשירות הניתן הוא מאשר קבלת עדכונים שוטפים והודעות על מבצעים ישירות אל תיבת הדואר. כל בקשה להסרה מרשימת הדיוור תסיר באופן אוטומטי את פרטי הפירסום של כרטיס העסק של הנירשם באתר והפירסום יפסק לאלתר וללא הודעה מוקדמת.

 

כל המוסר פרטיו לצורך פירסום באינדקס של בלו  מסכים/ה לאמור בתקנון הפורטל ויודע/ת כי הפרטים שנמסרו על ידיו ישמשו גם למשלוח דבר דואר ו/או פרסומת ו/או מבצעים ו/או הודעות וכו' מעת לעת בקשה להסרה מרשימת התפוצה- משמעותה-הפסקת הפירסום שלך ומחיקת פרטי כרטיס הביקור לאלתר מהאינדקס הארצי.
ניתן לשלוח בקשת הסרה בכל עת ובהתאם לאמור בתקנון זה.

 

מבלי לגרוע באמור לעיל  bello אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר bello ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.Bello  רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר bello אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה.

אם אהבת, אז תאהבי את זה הרבה יותר. לחצי כאן וקבלי במתנה מדריך וטיפים לשריפת שומן (זה באמת עובד)
   
לא תודה, אין לי צורך לשרוף שומן ולהוריד במשקל